JADUAL SKALA PEMARKAHAN

Berikut adalah skala pemarkahan untuk komponen A hingga E dan komponen F(PBT, Mahkamah dan Umum) bagi tujuan semakan pengauditan.

* Sila klik imej untuk mendapatkan paparan yang lebih jelas.
pemarkahanA pemarkahanB pemarkahanC pemarkahanD pemarkahanE pemarkahanFMahkamah pemarkahanFPBT pemarkahanFUmum